Sunleaves IMG 1200x700px Zakelijk boerderij

Algemene voorwaarden Serviceabonnementen Sunleaves

Productbeschrijvingen Serviceabonnementen

Sunleaves biedt haar klanten de volgende serviceabonnementen aan:
* Serviceplan Basis;
* Serviceplan Zonnig;
* Serviceplan Stralend;
* Serviceplan volle Zon.

Algemene voorwaarden serviceabonnement vs tabel

Maandelijkse afschrijving middels SEPA incasso waarbij jaarlijkse indexatie plaats vindt op 1 januari.
 

Algemene Productinformatie
Monitoring is alleen mogelijk bij bepaalde merken omvormers en onder de voorwaarde dat de omvormer een stabiele verbinding met internet heeft, waarbij Sunleaves toegang heeft tot het monitoring portaal. Sunleaves kan niet aansprakelijk worden gehouden als de fabrikant van de omvormer de monitoring niet meer ondersteunt, waardoor het uitlezen van data onmogelijk wordt.
 

Serviceplan Basis
Middels monitoring heeft Sunleaves inzicht of uw installatie naar behoren werkt. Indien de installatie niet werkt, zijn er twee mogelijkheden:

  1. Internetverbinding is verbroken (PV-installatie kan alsnog werken)

  2. PV-installatie is defect.

In geval Sunleaves signaleert dat uw PV installatie niet (volledig) werkt, wordt nu tweemaal telefonisch gecontacteerd. Bij gehoor én geen gehoor ontvangt u eenmalig een e-mailbericht. Hierna kunt u de instructies volgen die beschreven staan in het e-mailbericht. Blijkt het een internetprobleem, dan is het aan de klant om het volgens instructie van uw internetprovider op te lossen. Betreft het geen internetprobleem dan kan de klant de service afdeling van Sunleaves contacteren, zodat het probleem in onderling overleg wordt verholpen. 

Daarnaast ontvangt u maandelijks een rapportage met hierop o.a. informatie van de opbrengst per maand. Hierdoor heeft u eenvoudig inzicht in de opbrengst van uw PV-installatie. 
 

Serviceplan Zonnig
* Monitoring met rapportage
* Inspectie aan uw PV installatie op locatie 1 x per 3 jaar. 

Deze dienst houdt hetzelfde in als Monitoring en rapportage met hieraan toegevoegd dat Sunleaves 1x per 3 jaar langs komt op locatie voor controle/inspectie van de goede staat en werking van de installatie.

Het inspectierapport wordt per e-mail toegestuurd en bevat onderstaande onderwerpen:
* Controleren van de juiste werking van de omvormer;
* Doormeten van de PV-strings (spanning en isolatieweerstand);
* Visuele inspectie van de gehele installatie;
* Het aantekenen van geconstateerde afwijking t.o.v. actuele normen en regelgeving;
* Het registreren en opmaken van het inspectierapport conform NEN 1010.

Niet inbegrepen zijn arbeidsloon en voorrijkosten voor reparaties en/of het oplossen van storingen en eventueel benodigde materialen waarop geen productgarantie meer wordt gegeven. Indien klant kiest voor het Serviceplan Stralend of Volle Zon worden er geen arbeidsloon en voorrijkosten in rekening gebracht zoals te lezen in Tabel 1. Aanvullend bij het serviceplan Volle Zon worden er ook geen materiaalkosten in rekening gebracht tot € 350,- incl. BTW/Jaar. 
 

Serviceplan Stralend
* Monitoring met rapportage;
* Inspectie PV-installatie op locatie 1 x per 3 jaar;
* Correctief onderhoud aan uw PV Installatie. 

Deze dienst houdt hetzelfde in als Serviceplan Zonnig met hieraan toegevoegd correctief onderhoud aan uw PV-installatie. Arbeidsloon en voorrijkosten die betrekking hebben op uit te voeren werk t.b.v. het oplossen van storingen/defecten worden gedekt door de overeenkomst. Materiaalkosten die niet gedekt worden door productgarantie zijn niet in het Serviceplan Stralend inbegrepen en worden separaat bij u in rekening gebracht.
 

Serviceplan Volle Zon
* Monitoring met rapportage
* Inspectie PV-installatie op locatie 1x per 3 jaar
* Correctief onderhoud aan uw PV installatie
* Inclusief materiaalkosten t/m € 350 per abonnementsjaar. 

Deze dienst houdt hetzelfde is als het Serviceplan Stralend met hieraan toegevoegd een dekking voor materiaalkosten bij correctief onderhoud aan uw PV-installatie. Materiaalkosten die niet gedekt worden door productgarantie zijn in het Serviceplan Volle Zon inbegrepen tot een maximum van € 350,- per abonnementsjaar. 

Het serviceplan Volle Zon kan alleen worden afgesloten bij PV-installaties die niet ouder zijn dan 12 jaar. Na het afsluiten van het Serviceplan Volle Zon wordt uw abonnement automatisch omgezet naar Serviceplan Stralend op het moment dat uw PV-installatie 12 jaar oud is. 
 

Algemene voorwaarden Serviceabonnementen Sunleaves

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle serviceabonnement overeenkomsten gesloten met Sunleaves.

 

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes/aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot een Sunleaves serviceabonnement, voor zover hiervan in de offerte en/of overeenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de klant is uitgesloten. 

 

Artikel 2. Begripsbepalingen

2.1 Sunleaves
Sunleaves, wederpartij van de Klant bij het serviceabonnement.

2.2 Klant
De natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een Serviceabonnement bij het Sunleaves heeft afgesloten.

2.3 Installateur
Landelijk erkend installatie Sunleaves overeenkomstig de regeling voor de erkenning van: Elektrotechnisch installateur (REI 2008) en/of erkende STEK installateur.

2.4 Serviceabonnementen
De overeenkomst tussen Klant en Sunleaves die het Sunleaves verplicht tot het verrichten van Onderhoud en het oplossen van Storingen volgens de bij het Serviceabonnement behorende dienstbeschrijving.

2.5 Onderhoud
Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan een PV-installatie, teneinde de veiligheid en het ongestoord functioneren daarvan te waarborgen, overeenkomstig de richtlijnen en onderhoudssystematiek van fabrikanten van onderdelen van de PV-installatie en volgens de bij het Serviceabonnement behorende dienstverlening.

2.6 Storing
Een gebrek aan de PV-installatie, of een onderdeel daarvan, waardoor correct functioneren ervan niet meer mogelijk is.

2.7 Service
Het geheel aan handelingen, behorende bij het uitvoeren van Onderhoud en het verhelpen van Storingen.

2.8 Materiaalkosten
Kosten, die aan een Klant in rekening worden gebracht voor materialen, die niet in het Serviceabonnement zijn ingebrepen.

2.9 PV installatie
Alle onderdelen te samen die deel uitmaken en het geheel vormen van de zonnepaneleninstallatie waarop het Serviceabonnement betrekking heeft.

 

Artikel 3. Voorwaarden voor het sluiten van een Serviceabonnement

3.1
De PV-installatie van de klant dient ten tijde van het sluiten van het Serviceabonnement in een goede staat van Onderhoud te verkeren en goed te functioneren, één en ander ter beoordeling van het Sunleaves.

3.2
De PV-installatie dient te zijn geïnstalleerd conform de installatievoorschriften van de fabrikant(en) en overeenkomstig de voorwaarden NEN 1010. 

3.3
Sunleaves heeft het recht de PV-installatie, alvorens het Serviceabonnement ingaat, te controleren en zo nodig herstelwerkzaamheden uit te voeren. De kosten van de controle en de herstelwerkzaamheden komen voor rekening van de Klant. 

3.4
Het Sunleaves heeft het recht geen Serviceabonnement aan te bieden. Sunleaves hoeft hier geen reden voor op te geven.

 

Artikel 4. Herroepingsrecht

4.1
Artikel 4 is alleen van toepassing op consumenten.

4.2
Een Serviceabonnement kan binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen of geannuleerd worden middels het algemene herroepingsformulier. Dit artikel is niet van toepassing als een rechtspersoon een overeenkomst heeft afgesloten.

4.3
Als Klant gebruik wil maken van het herroepingsrecht en Sunleaves heeft reeds een controle op locatie uitgevoerd, dan is Klant verplicht de kosten voor deze inspectie te voldoen.
 


Artikel 5. Tarieven

5.1
Alle door Sunleaves genoemde tarieven zijn, tenzij anders schriftelijk vermeld, per maand inclusief BTW.

 

Artikel 6. Verplichtingen van Sunleaves

6.1
Sunleaves zal de, met de Klant overeengekomen werkzaamheden, als een goed vakman en overeenkomstig de wettelijke eisen en toepasselijke normen uitvoeren. 

6.2
Sunleaves zal in geval zich gebreken voordoen, deze conform de vastgelegde afspraken in het Serviceabonnement verhelpen. Indien er reparaties nodig zijn buiten de werkingssfeer van het Serviceabonnement niet tot uitvoering worden overgegaan tenzij de Klant uitdrukkelijk met het uitvoeren van de werkzaamheden en het dragen van de kosten hiervan, heeft ingestemd. 

6.3
Werkzaamheden buiten het kader van het Serviceabonnement zullen separaat aan de klant in rekening worden gebracht.

6.4
Sunleaves verwerkt in de voering van deze overeenkomst persoonsgegevens. Deze zullen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt en bewaard. 

 

Artikel 7. Storingen

7.1
De afhandeling van Storingen (correctief onderhoud) is alleen van toepassing op de Serviceabonnementen 'Stralend' en 'Volle Zon'.

7.2
Sunleaves is in geval van Storingen op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 17:00 uur.

7.3
Storingen ten gevolge van toevallige of moedwillige beschadiging dan wel onoordeelkundige bediening of ten gevolge van werk dat is uitgevoerd door andere dan het Sunleaves vallen buiten het Serviceabonnement. 

7.4
In geval van onterechte storingsmeldingen kan Sunleaves voorrijkosten en arbeidsloon in rekening brengen.

7.5
Onder onterechte storingsmeldingen worden meldingen verstaan zoals ten aanzien van Storingen die:
     a. samenhangen met een uitgeschakelde automaat in de groepenkast.
     b. samenhangen met een uitgeschakelde omvormer.
     c. het gevolg zijn van een verandering of defect in de elektrische installatie en/of internetaansluiting.
     d. het gevolg zijn van blikseminslag, brand, of hemelwater-lekkage;
     e. veroorzaakt zijn door (de)montagewerk in de installatie;
     f. het gevolg zijn van het niet of niet voldoende zijn uitgevoerd van door het Sunleaves geadviseerde reparaties en/of door het Sunleaves geadviseerde vervanging van onderdelen. 

 

Artikel 8. Verplichtingen van de Klant 

8.1
De Klant dient Sunleaves in de gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten en dient, op verzoek, aansluitingsmogelijkheden voor de ten behoeve van de verrichten werkzaamheden benodigde elektriciteit ter beschikking te stellen. De Klant dient ervoor zorg te dragen dat de installatie waaraan gewerkt moet worden, voor de medewerker van Sunleaves goed toegankelijk is. 

8.2
De Klant verplicht zich: 
     a. De PV- installatie te behoeden tegen beschadiging;
     b. De PV-installatie te gebruiken overeenkomstig zijn aard en bestemming en de door Sunleaves en/fabrikant gegeven aanwijzingen voor het gebruik op te volgen. Schade die ontstaat door het niet opvolgen van de aanwijzingen komt voor rekening van de klant;
     c. van het niet of niet behoorlijk functioneren van de PV-installatie onmiddellijk kennis te geven aan Sunleaves;
     d. Geen wijzingen aan de PV-installatie aan te (laten) brengen en daaraan geen controle-, onderhouds- of herstelwerkzaamheden te (laten) verrichten anders dan door Sunleaves;
     e. De door of vanwege Sunleaves aangewezen medewerkers en installateurs in de gelegenheid te stellen de PV-installatie te controleren, te onderhouden en/of te herstellen. 

8.3
Indien een afspraak is gemaakt en deze binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt afgezegd, of indien de klant op het moment van de afspraak aan Sunleaves geen toegang tot de installatie kan bieden, is de Klant de voorrijkosten en 1 uur arbeidsloon verschuldigd.

8.4
Indien de Klant de PV-installatie vervangt dient hij dit te melden aan Sunleaves. Het lopende serviceabonnement wordt dan beëindigd met een opzegtermijn van 3 maanden.

8.5
Klant zal een wijziging in zijn contactgegevens inclusief zijn IBAN gegevens, doorgeven aan Sunleaves.

 

Artikel 9. Betaling en kosten

9.1
Betaling geschied door middel van een maandelijkse automatische incasso die worden afgeschreven op de 29e van de maand van de opgegeven bankrekening. De betaling van het Serviceabonnement betreft voor de opvolgende maand.

9.2
De vergoedingen voor werkzaamheden buiten het kader van het Serviceabonnement zullen apart in rekening wordt gebracht door middel van een machtiging tot automatische incasso of door verzending van een factuur.

9.3
De verplichting tot betaling van het Serviceabonnement gaat in op de ingangsdatum van het Serviceabonnement. 

9.4
Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen wordt door Sunleaves een aanmaning verzonden waarin de klant een termijn van 14 dagen krijgt om alsnog te betalen. In de aanmaning wordt het bedrag aan incassokosten genoemd, dat na het verstrijken van de termijn in rekening wordt gebracht. De incassokosten bedragen 15% met een minimum van 40EUR over de eerste 2500EUR.

9.5
Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de vergoedingen en/of facturen schort het Sunleaves al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit het Serviceabonnement op, totdat alsnog de Klant al hetgeen de Klant verschuldigd is, betaald is. 

9.6
Het niet gebruiken van de PV-installatie, alsmede het niet goed functioneren van de installatie, levert geen redenen op opschorting van de betalingsverplichting. Onder niet gebruiken wordt mede verstaan het niet kunnen gebruik van de installatie indien de elektriciteitslevering om wat voor reden dan ook, is onderbroken. 

 

Artikel 10. Duur en einde van het abonnement

10.1
Een serviceabonnement gaat in op het tijdstip dat tussen Sunleaves en de Klant is overeengekomen en geldt voor een periode van één jaar. Het Serviceabonnement wordt vervolgens verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het Serviceabonnement met inachtneming van het hierna volgende is opgezegd.

10.2
Het Serviceabonnement kan door de Klant Schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

10.3
De klant heeft het recht het Serviceabonnement over te dragen, bijvoorbeeld aan een nieuwe bewoner in geval van overlijden of verhuizing.

10.4
Sunleaves is te allen tijde gerechtigd het Serviceabonnement tussentijds te beëindigen indien de Klant toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen.

10.5
Indien een fabrikant de monitoring op enige wijze belemmert, heeft het Sunleaves het recht de voorwaarden voor de Serviceabonnementen aan te passen.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid/schade

11.1
Sunleaves is behoudens opzet of grove schuld aansprakelijk voor schade voor zover deze aan hem kan worden toegerekend tot een maximum bedrag conform de dekking in de WA-polis van Sunleaves.

11.2
Sunleaves is nimmer aansprakelijk voor welke gevolgschade dan ook.

11.3
Sunleaves is niet aansprakelijk voor schade indien de Klant Sunleaves niet in de gelegenheid heeft gesteld het reguliere Onderhoud uit te voeren.

11.4
De klant vrijwaart Sunleaves voor claims van derden.

11.5
De Klant is aansprakelijk voor alle schade welke ontstaat bij vermissing, ontvreemding of anderszins verloren raken van onderdelen van het PV systeem. De klant zorgt voor een deugdelijke/afdoende opstalverzekering.

11.6
Sunleaves is niet aansprakelijk voor verminderde opbrengst ten gevolge van een Storing en ook niet voor een storing in de internetverbinding dan wel haperende internetverbinding.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1
Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht, zoals bedoeld in  het Burgerlijk Wetboek, niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, neemt hij terstond contact op met de andere partij teneinde te bezien hoe tot een redelijke oplossing te komen. Indien de overmacht situatie langer duurt dan 60 dagen zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst kosteloos te beëindigen. 

 

Artikel 13. ???

13.1
Deze algemene voorwaarden kunnen door Sunleaves worden gewijzigd. Wijzigingen treden eerst in werking 30 dagen na de dag waarop de wijzigingen per email aan u bekend zijn gemaakt, tenzij in de bekendmaking een latere datum van in werking treden is vermeld. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande Serviceabonnementen.

13.2
Indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden de rechten van de Klant significant wijzigen en de positie van Klant hiermee verslechtert, en Klant een wijziging in de algemene voorwaarden en/of tarieven om die reden niet wenst te accepteren kan hij het Serviceabonnement binnen één maand na ingang van de nieuwe voorwaarden schriftelijk opzeggen.

13.3
De vergoedingen en tarieven, die ingevolge het Serviceabonnement zijn verschuldigd, kunnen worden verhoogd door Sunleaves. Wettelijke verhogingen in BTW of van overheidswege opgelegde verhogingen worden niet aangemerkt als tariefsverhoging.

13.4
Indien Sunleaves een tariefsverhoging vaststelt welke meer is dan de landelijke index in de branche- de indexering op basis van de Tabel Regelingslonen Bouwnijverheid en Installatiebedrijven van het CBS- zal Sunleaves de verhoging tenminste 30 dagen voor de invoering van de verhoging aankondigen. 

 

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

14.1
Op alle overeenkomsten en zaken verband houdend met de overeenkomst of deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2
Eventuele geschillen tussen partijen zullen door de bevoegde rechter worden beoordeeld.

14.3
Ongeldigheid of nietigheid van enige bepaling in de overeenkomst of deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst of deze voorwaarden, respectievelijk de daarin vervatte geldige onderdelen onverlet. Partijen verbinden zich ertoe om, als dit geval zich voordoet, de ongeldige bepaling door een naar zin en doel overeenkomstige geldige bepaling te vervangen.

 

Artikel 15. Slotbepalingen 

15.1
Deze algemene voorwaarden treden op 1 juni 2024 in werking. Met ingang van die datum vervallen de tot dan geldende voorwaarden.

15.2
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: “Algemene voorwaarden Sunleaves Solar Serviceabonnementen”. 

15.3
Deze algemene voorwaarden staan op de website van Sunleaves en liggen bij Sunleaves ter inzage en zijn aldaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar. 
  

 


Sunleaves Solar B.V., Sunleaves Solar Brabant B.V. en Sunleaves Solar Gelderland B.V.

Postadres 
Gasthuisgraaf 10, 6136 KS Sittard
De Amert 114A, 5463GH Veghel
Meester E.N. van Kleffensstraat 6, 6842CV Arnhem

Bezoekadres               
Gasthuisgraaf 10, 6136 KS Sittard
De Amert 114A, 5463GH Veghel
Meester E.N. van Kleffensstraat 6, 6842CV Arnhem

Internet
www.sunleaves.nl

Telefoon
046 - 202 13 51 (Sittard)
040 - 303 91 17 (Brabant)
026 - 303 63 76 (Gelderland)

E-mail
info@sunleaves.nl          

BTW-nummer
NL860178596B01 
 

KvK-nummer
75193302 (Sittard)
90710835 (Brabant)
75193302 (Gelderland)