Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Sunleaves Solar BV en particulieren.

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Sunleaves: Sunleaves Solar BV gevestigd te en ingeschreven in het handelsregister van KVK onder het nummer 75193302 of/ en Sunleaves Solar Rotterdam BV ingeschreven in het handelsregister van KVK onder het nummer 85483060.
Klant: een natuurlijk persoon met wie Sunleaves schriftelijk een overeenkomst is aangegaan of indien nog geen overeenkomst is getekend de natuurlijke persoon die de aanvraag voor een overeenkomst heeft ingediend.
Zonnepanelensysteem: alle onderdelen die samen de opwekking van zonne-energie mogelijk maken. Hieronder vallen: zonepanelen, omvormer, montagemateriaal en ander klein materiaal nodig voor de montage.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Sunleaves en de klant tot koop van het zonepanelensysteem en bijbehorende overeengekomen onderdelen en service. De overeenkomst tussen klant en Sunleaves komt tot stand tot door het schriftelijk en/of digitaal tekenen van de offerte of een schriftelijke akkoordbevestiging van de offerte door de klant.
Installatie: de daadwerkelijke installatie van het zonnepanelensysteem in opdracht van de klant.

 1. Aanbieding en overeenkomst

Sunleaves behoudt zich het recht voor om de aanvraag af te wijzen of slechts in te willigen onder specifieke voorwaarden.

Een overeenkomst kom tot stand op het moment dat Sunleaves een door de klant digitale/schriftelijke ondertekende of mondelinge/schriftelijke overeenkomst ontvangt en accepteert. Acceptatie vindt plaats middels digitale of schriftelijke bevestiging door Sunleaves.

Indien de klant geen eigenaar is van de woning, kan geen overeenkomst tot stand komen, tenzij en akkoordverklaring van de eigenaar van de woning kenbaar wordt gemaakt.

De algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de overeenkomst. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de klant slechts een beroep worden gedaan, indien deze door Sunleaves uitdrukkelijk zijn aanvaard en vermeld zijn op het geaccepteerde offerteblad, waaruit de overeenkomst blijkt.

Sunleaves behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden (productieproblemen, transportproblemen, importheffingen etc.) een vergelijkbaar of beter zonnepanelensysteem aan de klant te leveren.

De overeenkomst verstrekte gegevens met betrekking tot opbrengsten, terugverdientijden en financieringsberekeningen geven een algemene weergave. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Met betrekking tot de opbrengst en het rendement van het zonnepanelensysteem, tenzij expliciet anders overeengekomen in de overeenkomst.

Sunleaves besteedt uiterste zorg aan de totstandkoming van offertes, doch voor de aanwezigheid van typ/bereken fouten en onvolledigheden kan niet worden ingestaan en kan Sunleaves niet aansprakelijk gesteld worden.

 1. Eigendomsvoorbehoud

Het juridische-economische eigendom gaat over na de klant na betaling van de volledig koopsom, zoals gespecificeerd in de overeenkomst.
Sunleaves heeft het recht aan de klant geleverde producten, terug te doen nemen indien de klant zich niet aan zijn verplichtingen voldoet of Sunleaves aanleiding heeft aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

 1. Prijs en betaling

De aanbieding van Sunleaves vermeld de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het zonnepanelensysteem en eventuele aanverwante producten bij de klant in rekening zullen worden gebracht.

De factuur dient uiterlijk op de dag van de vervaldatum te zijn voldaan. Bij een niet betaalde factuur zal Sunleaves rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betaaldatum welke gelijk is aan de wettelijke rente.
In geval van verhoging of verlaging van het wettelijke BTW tarief zal Sunleaves de verontschuldigde koopsom inclusief BTW overeengekomen aanpassen.

 1. Aflevering en installatie

Installatie vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Sunleaves, volgens de geldende voorschriften en door Sunleaves gestelde normen. Eigen installatie is uitsluitend mogelijk met goedkeuren van Sunleaves. Bij een eigen installatie vervallen alle garanties van Sunleaves gegeven op de montage.

Het zonnepanelensysteem wordt geacht aan de klant te zijn opgeleverd, wanneer Sunleaves het zonnepanelensysteem in werking stelt.
Sunleaves heeft het recht om de installatie van het zonnepanelensysteem op te schorten, indien op de dag van installatie, als gevolg van slecht weer, het niet mogelijk is om veilig op het dak te werken.

Sunleaves behoudt zich het recht voor het afbreken van de installatie, dan wel het ontbinden van het contract indien naar schatting van Sunleaves: A. de veiligheid van de medewerkers in het geding is. B. de locatie voor de installatie niet afdoende bereikbaar is. C. de dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. D. asbest wordt aangetroffen. E. de staat van het dak dusdanig slecht is dat de installatie niet mogelijk is. F. een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

 1. Verplichtingen van Sunleaves

Indien de klant storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem die onder de garantie vallen heeft gemeld bij Sunleaves, is Sunleaves verplicht zo spoedig mogelijk voor de benodigde zorg te dragen, indien deze onder de garantie valt zoals bepaald in artikel 8.

Sunleaves zal bij eventuele vervanging van onderdelen van het zonnepanelensysteem zorgen voor minimaal gelijkwaardig materiaal.
Sunleaves draagt zorg voor de oplevering van een werkend zonnepanelensysteem. Er is spraken van een werkend zonnepanelensysteem als alle panelen, zoals in de overeenkomst overeengekomen, daadwerkelijk zijn gemonteerd en functioneren. Een werkende online monitoring maakt geen onderdeel uit van de basisdefinitie van een werkend zonnepanelensysteem.

 1. Verplichtingen van de klant

De klant is verplicht: A. het zonnepanelensysteem overeenkomstig naar bestemming te gebruiken. B. de gebruiksaanwijzing(en) door of namens Sunleaves verstrekt nauwkeurig op te volgen. C. storingen en defecten aan het zonnepanelensysteem ter stond aan Sunleaves te melden.

Indien er een vergunning noodzakelijk is, draagt de klant de zorg voor dat de vergunning wordt aangevraagd en uiterlijk op datum van levering en plaatsing aanwezig is. De hier aan verbonden kosten komen in rekening voor de klant.

De klant vrijwaart Sunleaves en stelt haar volledig schadeloos voor alle schade die het gevolg is van het feit dat het zonnepanelensysteem zonder een noodzakelijke toestemming of in strijd met een vergunningsplicht is gemonteerd.

 1. Garanties

Sunleaves garandeert de goede werking van het geleverde zonnepanelensysteem overeenkomstig de garantievoorwaarden, welk worden vermeld in de overeenkomst. De garantietermijn op alle onderdelen en het goede functioneren van het gehele zonnepanelensysteem inclusief eventuele aanverwanten producten is afhankelijk van de door klant gekozen garantietermijn en garantievorm. De van toepassing zijnde garantietermijnen worden in de koopovereenkomst bevestigd. Garanties bestaan uit: A. productiegarantie: garantie op de werking van zonnepanelen en omvormer, ook wel fabrieksgarantie genoemd. Deze garantie blijft beperkt tot het leveren van een vervangend product, tenzij anders vermeld in de overeenkomst en is alleen van kracht zolang de fabrikant het product kan leveren onder de fabrieksgarantie. Bij faillissement van een fabrikant vervalt de fabrieksgarantie. B. installatiegarantie: garantie op de elektrische werking van het zonnepanelensysteem als geheel, ook wel systeemgarantie of garantie op werkzaamheden genoemd.

De klant is verantwoordelijk voor het melden van een defect aan het zonnepanelensysteem. Sunleaves zal vervolgens onderzoek starten met het streven de oorzaak te vinden van het daadwerkelijke probleem.
Bij het niet functioneren van een installatie zal Sunleaves de klant niet met terugwerkende kracht compenseren voor het eventuele verlies in opbrengst dat op is getreden.

De garanties strekken zich niet uit tot defecten veroorzaakt door externe factoren, zoals maar niet beperkt tot brand, kortsluiting, waterschade, gebreken aan de meterkast, blikseminslag, vandalisme, diefstal, schade door dieren, extreme weersomstandigheden, en contact met chemische substanties.
De garantie / vrijwaring strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de onder artikel 7.1 beschreven handelswijze.
Wanneer er voor het achterhalen van een gebrek, dat is uitgesloten van garantie, onderzoekskosten worden gemaakt, dan zijn deze kosten altijd voor rekening van de klant.

Garantie op voorrijkosten, transportkosten en arbeidskosten gelden niet bij terughaalacties van een fabrikant. Ook tijdens fabrieksgarantie is het Sunleaves voorbehouden voorrijkosten, transportkosten en arbeidskosten bij het vervangen van een materiaal ten gevolge van een terughaalactie in rekening te brengen.

Voor behoud van garanties mogen onderhoud en reparaties uitsluitend in opdracht van/door Sunleaves verricht worden. Alleen Sunleaves kan besluiten aanpassingen aan het zonnepanelensysteem aanbrengen.

 1. Verhuisservice

Bij verhuizing zijn de garantievoorwaarden zoals beschreven in artikel 8 en de overeenkomst gesloten met de klant, zonder verplichting volledig overdraagbaar op de nieuwe bewoner.

 1. Aansprakelijkheid

Sunleaves zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor tekortkomingen, inden de garantievoorwaarden van toepassing zijn.
Sunleaves is nimmer aansprakelijk voor gevolg-of indirecte schade.
In geval van schade ten gevolge van installatiewerkzaamheden kan Sunleaves enkel en alleen aansprakelijk gesteld worden in geval van een direct aanwijsbare fout door haar of haar onderaannemer.
Mocht een installatie om wat voor reden dan ook niet functioneren of als er schade is geleden, dan zal de klant niet gecompenseerd worden voor het eventuele verlies in opbrengst dat op kan treden.
Sunleaves is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijzigingen in de belasting en / of energiewetgevingen, indien de opbrengst, dan wel besparing door het zonnepanelensysteem lager wordt dan op het moment van afsluiten van de overeenkomst.

Sunleaves is nimmer aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ondeugdelijk geconstrueerd of ondeugdelijk onderhouden dak. Sunleaves adviseert de klant altijd voorafgaand aan installatie van zonnepanelen de staat van het dak door een expert vast te laten stellen.

 1. Passelijk recht en geschillen beslechting

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.
Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond.