Sunleaves IMG 1200x700px Zakelijk boerderij

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten met Sunleaves

 

Artikel 1. Definities

1.1 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Sunleaves: Sunleaves Solar B.V., Sunleaves Solar Brabant B.V. en Sunleaves Solar Gelderland B.V.

Diensten: De door of namens Sunleaves te verlenen diensten met betrekking tot de installatie van zonne-energiesystemen, laadpalen, meterkasten, batterijen en aanverwante diensten zoals nader omschreven in de Offerte.

Klant: de consument of de rechtspersoon die met Sunleaves een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.

Offerte: De door Sunleaves aan de Klant uitgebrachte offerte voor de levering van Producten en/ of Diensten.

Overeenkomst: Iedere opdracht/afspraak/overeenkomst tussen Sunleaves en de Klant tot het verlenen van diensten, goederen, van welke aard dan ook waaronder het leveren van het product en eventuele installatie daarvan door Sunleaves ten behoeve van de klant. 

Prijs: De prijs en de overige vergoedingen voor de Producten en/of Diensten die de Klant aan Sunleaves verschuldigd is, zoals gespecificeerd in de Offerte en/of de Overeenkomst. 

Producten: De zonnepanelen, alsmede alle andere componenten en materialen benodigd voor het samenstellen van een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, eventuele optimizer(s) en de draagconstructie.

Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden, zoals geldend van tijd tot tijd.

Websitewww.sunleaves.nl

Werkend Systeem: Een systeem voor opwekking van elektriciteit door middel van (zon)licht, daarin mede begrepen de omvormer, eventuele optimizer(s) en de draagconstructie, dat door de Installateur is opgeleverd en getest op de juiste werking.

Technische schouw: Na het ontvangen van de offerte door de klant wordt er door Sunleaves een technische schouw ingepland. Tijdens de technische schouw voert Sunleaves een inspectie uit. Hierbij controleert een accountmanager de laatste details van de levering en de te monteren zonnepanelen voor de klant. 

1.2
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Offertes van, alle adviesgesprekken namens en alle overeenkomsten met Sunleaves. Deze Voorwaarden zijn tevens in te zien op de Website. In geval van afwijkingen tussen het bepaalde in deze Voorwaarden en het bepaalde in de Offerte, prevaleert het bepaalde in de Offerte.

1.3
Sunleaves behoudt zich te allen tijde het recht voor om deze Voorwaarden aan te passen c.q. aan te vullen. Sunleaves zal een dergelijke wijziging op haar website vermelden.

 

Artikel 2. Aanbieding en overeenkomst

2.1
Sunleaves doet de klant een aanbod middels een offerte, de offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Mocht er in de offerte een andere termijn vermeld staan dan 30 dagen dan is de termijn zoals vermeld in de offerte leidend.

2.2
Sunleaves heeft het recht om, tot aan het moment van ondertekening van de offerte door de klant dan wel een schriftelijke opdrachtbevestiging, de offerte in te trekken dan wel te wijzigen.

2.3
Sunleaves kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, op een kennelijke vergissing of kennelijke verschrijving bevat. Indien er sprake is van een kennelijke fout in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kan Sunleaves ook na de totstandkoming van de overeenkomst haar prijs corrigeren.

2.4
Een offerte vervalt wanneer wegens niet-beschikbaarheid van een in de offerte omschreven product.

2.5
Na ondertekening of opdrachtbevestiging van de offerte komt een overeenkomst tussen Sunleaves en de klant tot stand.

2.6
Sunleaves is onder de volgende omstandigheden gerechtigd tot verhoging van de overeengekomen prijs, ook als de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
a. Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
b. Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Sunleaves toekomende bevoegdheid of een op Sunleaves rustende verplichting ingevolge de wet of ingevolge een aan Sunleaves van overheidswege opgelegde verordening, maatregel, besluit of anderszins.

2.7
Na ondertekening van de offerte kan de klant enkel kosteloos van de offerte afzien indien blijkt dat het pand niet geschikt is voor een PV-installatie of als de offerte van de PV-installatie na de technische schouw meer dan 2% duurder is ten opzichte van de eerder getekende offerte.

2.8
Mocht de klant na ondertekening toch willen afzien van de koop dan worden er kosten bij de klant in rekening gebracht. Indien de klant 14 dagen voorafgaand aan installatie wenst te annuleren wordt er 10%  van het offertebedrag in rekening gebracht, indien de annulering voor deze termijn plaatsvindt dan worden er schouwkosten 75EUR in rekening gebracht.

 

Artikel 3. Levering andere producten c.q. diensten of langere doorlooptijd

3.1
Na totstandkoming van de overeenkomst zal de klant door Sunleaves worden benaderd om een installatiedatum te plannen. De installatiedatum is afhankelijk van de op dat moment geldende doorlooptijd én beschikbaarheid van de te leveren producten. Mochten bepaalde producten niet beschikbaar of een late leveringstijd hebben dan behoudt Sunleaves zich het recht voor om de installatiedatum te verplaatsen.

3.2
Sunleaves zal zich maximaal inspannen om de, zoals in de offerte omschreven, producten en diensten te leveren. Echter, gezien de snelle technologische ontwikkelingen op de zonnepanelenmarkt is Sunleaves ten alle tijden gerechtigd om andere, technisch gelijkwaardige, dan wel nieuwere versies van de Producten te leveren. Het leveren van andere, technisch gelijkwaardige of nieuwere producten c.q. diensten leveren voor de klant dan ook geen grond op voor ontbinding van de overeenkomst of een grond voor schadevergoeding.

 

Artikel 4. Installatie

4.1
Sunleaves beschikt over een eigen installatietak welke de installatiewerkzaamheden bij de klanten van Sunleaves uitvoert.

4.2
Is de klant op dag van installatie niet aanwezig ten gevolge waarvan de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd dan brengt Sunleaves hier 1.250EUR inclusief BTW voor in rekening.

4.3
Sunleaves behoudt zich het recht voor om de installatie af te breken, dan wel het ontbinden van de overeenkomst indien naar schatting van Sunleaves:
a. De veiligheid van de medewerkers in het geding is;
b. de locatie voor de installatie niet afdoende bereikbaar is;
c. de dakpannen of dakconstructie niet geschikt zijn voor het plaatsen van zonnepanelen;
d. asbest wordt aangetroffen;
e. de staat van het dak dusdanig slecht is dat installatie niet mogelijk is;
f. een gevaarlijke situatie in de meterkast wordt aangetroffen.

4.4
Tijdens de montage wordt de schakel- en verdeelinrichting in de meterkast spanningsloos gemaakt. Sunleaves is niet verantwoordelijk voor de mogelijke in- en of uitschakelprocedures van diverse apparatuur bij de klant. De klant is zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan installatie, de apparatuur op de juiste wijze uit- en in te schakelen.

4.5
Voorafgaand aan installatie dient de klant zich uit eigen beweging te vergewissen dat de plaats waar de PV-installatie wordt geïnstalleerd geschikt is voor installatie en beschikt over voldoende draagkracht.

4.6
Voorafgaand aan installatie dient de klant afdoende dakpannen op voorraad te hebben. Tijdens installatie kunnen er ettelijke pannen sneuvelen. Sunleaves is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van dakpannen of het leveren van nieuwe pannen.

4.7
Sunleaves is niet verantwoordelijk voor het ontbreken van een eventuele benodigde vergunning ten behoeve van de installatie van de PV-installatie . Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om zich hieromtrent te informeren.

4.8
Mocht Sunleaves de installatie, ondanks haar inspanningen, niet afgerond krijgen binnen het door haar op voorhand aangegeven tijdsbestek dan is zij niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade ten gevolg daarvan.

4.9
De installatie wordt afgerond met behulp van het zogenaamde opleverdocument. Door middel van dit document vraagt Sunleaves of de klant tevreden is over het geïnstalleerde. Indien de monteur tezamen met de klant alle punten van het opleverdocument heeft doorgenomen dan dient dit document te worden ondertekend. Het opleverdocument strekt voor ontvangst van de installatie alsmede voor de aanvaarding van een werkend systeem. 

 

Artikel 5. Betaling en incasso

5.1
De offerte van Sunleaves vermeld de volledige kosten die in verband met het leveren en plaatsen van het PV-systeem en eventuele aanverwante producten bij de klant in rekening zullen worden gebracht. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Sunleaves worden gecorrigeerd.

5.2
Na de installatie van een werkend PV-systeem dient er door de klant binnen 5 dagen te zijn betaald. Mocht de klant niet hebben betaald binnen de betalingstermijn van 5 dagen dan is zij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim en is Sunleaves, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der algehele voldoening.

5.3
Sunleaves hanteert een zogenaamd incassotraject waarbij de klant na vervaldatum van de factuur drie herinneringen ontvangt, de betalingstermijn van deze drie herinneringen is bij elke opvolgende herinnering korter. Na de derde herinnering zal Sunleaves incassomaatregelen moeten nemen, waarbij de klant incassokosten is verschuldigd. Deze verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste € 40,-. Levering van Producten en/of Diensten kan tot betaling van het factuurbedrag worden opgeschort. 

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1
Het juridische- economische eigendom van de gehele PV-installatie en daarbij behorende producten blijft bij Sunleaves totdat de klant alle betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

6.2
Indien de klant niet aan haar betalingsverplichting zoals vermeld onder 6.1 heeft voldaan heeft Sunleaves het recht om de haar in eigendom toebehorende producten te demonteren en terug te nemen. De klant dient toegang te verschaffen tot de ruimtes waarin de geïnstalleerde producten zich bevinden ten behoeve van demontage.

6.3
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op hem moment waarop de zaken in feitelijke macht worden gebracht ongeacht hetgeen onder 6.1 en 6.2 is overeengekomen. 

 

Artikel 7. Garanties

7.1
Sunleaves garandeert dat de door haar te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden.

7.2
Indien zich een gebrek aan een product voordoet dan is de garantietermijn gelimiteerd tot de garantie die de producent van het product geeft. De klant dient de producent van het product aan te spreken ten aanzien van eventuele vervanging c.q. reparatie.

7.3
De garantie over de installatiewerkzaamheden geldt voor een periode van 2 jaar na feitelijke levering van de producten en diensten.

7.4
Indien de klant een gebrek constateert dan dient deze tekortkoming binnen 8 weken na ontdekking schriftelijk gecommuniceerd te worden met Sunleaves. Indien de klant nalaat om binnen deze termijn schriftelijk te reclameren verliest de klant het recht om een rechtsvordering in iedere vorm dan wel verweer in te stellen op basis van deze tekortkoming. De klant verliest in dit geval het recht op herstel, vervanging dan wel schadeloosstelling.

7.5
De schriftelijke bekendmaking door de klant van het gebrek dient zo uitgebreid c.q. gedetailleerd mogelijk te zijn. Op deze wijze kan Sunleaves op adequate wijze reageren, zonder verdere schade te laten ontstaan c.q. oplopen.

7.6
Het recht op garantie vervalt in de navolgende gevallen:
- Indien het gebrek is ontstaan ten gevolge van het niet opvolgen van gebruikersinstructies;
- indien het product op oneigenlijke wijze wordt gebruikt;
- Indien door derde, zonder voorafgaande toestemming door Sunleaves, wijzigingen zijn aangebracht;
- indien door derde, zonder voorafgaande toestemming door Sunleaves, getracht is om wijzigingen aan te brengen aan het product;
- indien het gebrek is ontstaan door het foutief reinigen, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend het gebruik van schoonmaakmiddelen dan wel materiaal welke niet bestemd zijn voor de reiniging van een PV-installatie;
- Indien de klant zijn betalingsverplichting niet nakomt.

7.7
De klant kan geen aanspraak maken op de door Sunleaves gegeven garantie in de navolgende gevallen:
- Indien er een gebrek is ontstaan door of ten gevolge van brand, ontploffing, extreem weer (bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot regen, temperatuur, blikseminslag, extreme wind) of aardbeving;
- indien er een gebrek is ontstaan door of ten gevolge dieren (bijvoorbeeld maar niet limitatief: marters, duiven, muizen of ratten); 
- Indien er een gebrek is ontstaan door of ten gevolge van agressieve middelen c.q. vloeistoffen (bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot, schoonmaakmiddelen, verf, kalk, bouwafval, agressieve zuren afkomstig van boomblad, schors of andersoortige beplanting);
- Indien er een gebrek is ontstaan door of ten gevolge van derden;
- indien er een gebrek is ontstaan ten gevolge van roekeloos handelen.

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1
Mocht er tussen Sunleaves en de klant een vorm van aansprakelijkheid ontstaan ten aanzien van een eventuele tekortkoming aan de zijde van Sunleaves dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het nakomen van de door Sunleaves verleende garanties (nader omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden). 

8.2
Mocht er schade zijn ontstaan ten gevolge van onjuiste en/of onvolledige gegevens zoals verstrekt door klant dan is Sunleaves nimmer aansprakelijk in wat voor vorm dan ook. 

8.3
Op de dag van installatie worden de afspraken zoals tijdens de schouw met de desbetreffende accountmanager strikt nageleefd. Indien de klant op de dag van installatie bepaalde zaken wenst te wijzigen dan dient er een nieuwe offerte door een accountmanager te worden opgesteld. Mocht de geplande installatie om deze reden geen doorgang kunnen vinden dan wordt er 10% van het offertebedrag in rekening gebracht. 

8.4
Sunleaves is enkel en alleen aansprakelijk voor directe schade welke door haar, aantoonbaar, is veroorzaakt. Hieronder valt niet een eventuele verminderde opbrengst ten gevolge van een schaduwval welke reeds aanwezig was tijdens de schouw dan wel de dag van installatie, schaduwval welke na installatie is ontstaan, verminderde energieopwekking ten gevolge van een omstandigheid die niet was voorzien, een storing in het systeem of internetverbinding.

8.5
Sunleaves is nimmer aansprakelijk voor indirecte- of gevolgschade tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. 

8.6
Sunleaves is niet aansprakelijk voor een eventueel verlies in opbrengst, wat de reden van het disfunctioneren van het systeem ook is. Deze opbrengst wordt nimmer gecompenseerd. 

8.7
De aansprakelijkheid van Sunleaves is steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar. Sunleaves is niet gehouden tot voldoening van vervangende of aanvullende schadevergoeding behoudens en in zoverre de schade door opzet, roekeloosheid of grove schuld aan de zijde van Sunleaves is ontstaan. 

8.8
Alle aansprakelijkstelling door de klant welke een omstandigheid behelst zoals omschreven in artikel 7.7 van deze Algemene Voorwaarden worden niet aanvaardt door Sunleaves.

 

Artikel 9. Overmacht

9.1
Sunleaves behoudt het recht om zich te beroepen op overmacht indien zij tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt gehinderd wegens een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is en/of krachtens de wet, een rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen. Hieronder valt mede hetgeen vermeld in artikel 3 van deze Algemene Voorwaarden.

9.2
Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van Sunleaves dan is Sunleaves gedurende de periode dat de overmacht voortduurt gerechtigd om de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten. 

9.3
Mocht Sunleaves tot aan het moment dat de overmacht zich voordeed al werkzaamheden hebben uitgevoerd dan is zij gerechtigd om al hetgeen zij, voortvloeiende uit overeenkomst, al is nagekomen te factureren. De klant zal in dat geval meerdere facturen ontvangen, de klant is gehouden om deze afzonderlijke facturen te voldoen als ware er afzonderlijke overeenkomsten gesloten.

9.4
Indien de overmacht aan de zijde van Sunleaves langer duurt dan zes maanden is Sunleaves gerechtigd de overeenkomst voor het niet-uitvoerbare gedeelte te ontbinden. 

 

Artikel 10. Intellectueel eigendom 

10.1
Sunleaves behoudt zich het intellectuele eigendom voor op onder andere verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen, modellen of andere uitingen met betrekking tot de producten. 

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht

11.2
Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangend met deze overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg, onverkort het bepaalde in de wet. 


 

 


Sunleaves Solar B.V., Sunleaves Solar Brabant B.V. en Sunleaves Solar Gelderland B.V.

Postadres 
Gasthuisgraaf 10, 6136 KS Sittard
De Amert 114A, 5463GH Veghel
Meester E.N. van Kleffensstraat 6, 6842CV Arnhem

Bezoekadres               
Gasthuisgraaf 10, 6136 KS Sittard
De Amert 114A, 5463GH Veghel
Meester E.N. van Kleffensstraat 6, 6842CV Arnhem

Internet
www.sunleaves.nl

Telefoon
046 - 202 13 51 (Sittard)
040 - 303 91 17 (Brabant)
026 - 303 63 76 (Gelderland)

E-mail
info@sunleaves.nl          

BTW-nummer
NL860178596B01 
 

KvK-nummer
75193302 (Sittard)
90710835 (Brabant)
75193302 (Gelderland)